O nás

Poslaním Slovenskej stomatologickej spoločnosti je prenášať do vedomia zubných lekárov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú vedecké kongresy, konferencie, sympóziá a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou.

Spoločnosť podporuje účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a podporuje vydávanie odborných časopisov a publikácií. V spolupráci s komorou zubných lekárov podporuje akreditáciu nových odborov a činností.

Pridajte sa k Slovenskej Stomatologickej Spoločnosti

O nás

VZDELÁVANIE

SSTS spoločne so Slovenskou komorou zubných lekárov navrhuje, registruje, organizuje, odborne garantuje a kredituje odborné vzdelávacie akcie zubných lekárov, ktorých hlavnou úlohou je oboznamovanie členov s najnovšími vedeckými poznatkami a modernými v zubnom lekárstve v rámci sústavného kreditovaného vzdelávania zubných lekárov.

ZDRAVOTNÍCKA LEGISLATÍVA

Členovia výboru SSTS sú prizývaní na rokovania, súvisiacich s prípravou legislatívnych noriem v zdravotníctve, týkajúcich sa najmä postavenia zubného lekára, náplne odboru, nadstavbových odborov a minimálnych štandardov pre certifikačné študijné programy, tvorbe katalógu zoznamu jednotlivých výkonov v odbore a otázkam špecializovaných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania zubných lekárov. Vyjadruje sa aj ku návrhu odborníkov do rôznych komisií, vrátane hlavného odborníka odboru.

SPOLUPRÁCA S ĎALŠÍMI MEDICÍNSKYMI ODBORMI

Slovenská stomatologická spoločnosť SLS združuje najmä tých kolegov, ktorí preferujú medicínsky aspekt zubného lekárstva a jeho prepojenie na všeobecnú medicínu a majú záujem o uplatnenie najnovších vedeckých poznatkov vo svojej praxi. Vo väčších mestách spolupracuje s regionálnymi spolkami lekárov vo forme monotematicky zameraných seminárov s tematikou styčných problémov zubného lekárstva a príbuzných všeobecno-medicínskych odborov.

PODPORA VEDECKO-VYSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

SSTS podporuje vydávanie odborných knižných publikácii a odmeňuje najlepšie práce finančnou odmenou pre ich autorov. Na svojich odborných podujatiach preferuje mladých autorov - doktorandov z jednotlivých slovenských kliník.